Sunday, 24/10/2021 - 19:28|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Thanh tra
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Email:
   thanhtra@ks.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó giám đốc Sở Giáo Dục và Đào Tạo, chịu trách nhiệm chung về toàn bộ hoạt động của cơ quan theo chế độ thủ trưởng. Trực tiếp phụ trách công tác: Tổ chức cán bộ, Thanh tra giáo dục, Kế hoạch - Tài chính,